Tag Archives: fonduri europene nerambursabile forum

Fonduri Europene Pentru Cultura De Aluni

3) pe teren intentionez sa dezvolt o livada, in principal prun, dar si ceva par si visin. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. Noile criterii de punctaj si eligibilitate. Astfel, av? nd in vedere resursele financiare limitate, trebuie sa se puna accentul pe proiectele si politicile cu o mai mare rentabilitate economica si cu un grad crescut de utilitate, fata de cele anterioare. In situatia in care se vor incalca de catre beneficiar clauzele contractului de finantare , APDRP il poate rezilia. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca fata de situatia initiala a activitatii precizata in Planul de afaceri. Toate aceste proiecte fonduri agricole nerambursabile vor fi implementate in urmatorii doi ani. Contributia minima a solicitantului Contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului trebuie sa reprezinte minimum 30, 00% din valoarea eligibila a proiectului. Prima impadurire a terenurilor agricole. la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau la care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat. O data cu verificarea indeplinirii condiNiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare i difuzare de cunotinNe”, in raport cu proiectul IMPORTANT! Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante. transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare- dezvoltare, cooperare teritoriala. In cazul finantarilor nerambursabile acordate prin programe ale Uniunii Europene, un proiect de finantare are, de regula, urmatoarele componente. c) declaratie pe propria raspundere ca serviciile trimestriale de colectare. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? – masura de instalare a tinerilor fermieri s- a bucurat, inca de la lansarea acesteia, in fonduri europene pentru cultura de aluni decembrie 2008, de un interes foarte mare. Sprijinirea activitatilor traditionale de acvacultura, avand in fonduri europene nerambursabile forum vedere conservarea si dezvoltarea fonduri europene pentru cultura de aluni atat a cadrului economic si social cat si a mediului. 44 2008, cu modificarile i completarile ulterioare. mai mult decat agricultura ( granturi). Cele mai importante . solicitari sunt cele depuse pentru infrastructura. 184 de proiecte nerambursabile 2010 proiecte in valoare publica de 80, 32 milioane de euro pentru Schema XS13 2008 si 137 de proiecte in valoare publica de 59, 64 de milioane de euro pentru Schema XS28 2008. Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice. care vizeaza numai municipiul si care nu sprijina cu nimic orasele- satelit din zona. Este aplicabil tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei.

Fonduri Europene Pentru Dezvoltare Rurala

4. 4. 1. b. De la demararea programelor PNDR in martie 2008, au fost selectate pentru a fi contractate 14. 039 de cereri de finantare, dintre care pana in prezent au fost contractate efectiv aproximativ 98%. imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie In situatii de urgenta. Dintre acestea, pentru valorificarea potentialului turistic au fost fonduri europene nerambursabile forum doar cateva proiecte, cum ar fonduri europene pentru dezvoltare rurala fi cel din Alba, cu o valoare de aproape 28 de milioane de lei. AXA PRIORITARA 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? potentiali poli de crestere. In cadrul acestei masuri se pot finanta urmatoarele activitati. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii. 6. 1. Conditii de obtinere a subventiei a) Conditii financiare Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie sa detina un efectiv cuprins intre 2 si 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe proiecte fonduri nerambursabile exploatatie, la fonduri europene pentru dezvoltare rurala termenul limita de depunere a cererilor si sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. ori ? intreprinderea individuala – Someelul” comuna. Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. In consecinta, consideram ca nu se poate realiza o incadrare a ansamblului format din cap tractor si semiremorca basculabila, in definitia mijloacelor de transport specializate. Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. 7. 000 850. 000 x 5 = 0. 041 Punctajul fonduri nerambursabile pensiuni pentru acest criteriu de selectie. Este importanta, de asemenea, reducerea utilizarii surselor traditionale de energie si sprijinirea dezvoltarii durabile. valoarea totala eligibila a proiectului este de 850. 000 Euro. Programul de Dezvoltare Rurala va continua sa fie finantat in mod consistent pentru ca este esential in anumite tari, cum este cazul si Romaniei, ca dincolo de subventiile care se acorda producatorilor, sa se acorde un sprijin financiar pentru investitiile in modernizare, modernizare- retehnologizare, samd. productivitatea scazuta, echipamentele si tehnologia Invechite, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil si lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul limitat la finantare si investitiile insuficiente In cercetare- dezvoltare si tehnologiile informatiei si comunicarii ( TIC), toate afecteaza dezvoltarea mediului de afaceri. fundatii. In cazul in care faci parte din acea categorie de oameni care are in plan obtinerea unei finantari, te invitam pe 29 si 30 mai 2010, la cel mai popular training al anului 2009 ? ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate?.

Fonduri Europene Pt Sanatate

Investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament ingust, a amenajarilor complementare acestora ( ex. autoritati publice ( fonduri europene pt sanatate municipalitati) cu impact local si regional. Din banii realocati vor fi suplimentate si fondurile alocate DMI 3. 1 ? Reabilitarea modernizarea echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?. In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume:

? Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. Apdrp. ro publica ghidul pentru masura 221 Prima impadurire. Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei economice a activitatii microintreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea echipamentelor, proceselor si tehnologiilor de prelucrare. competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca . 2. 1. 2. Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. 0. 041 Se acorda punctaj suplimentar pentru persoanele sub 40 de ani. Romania incearca realocarea banilor de pe o masura pe alta pentru o absortie mai mare. Achizitionarea de echipamente TIC si periferice. Actiunile vor sprijini dezvoltarea regiunilor prin crearea conditiilor necesare stimularii cresterii economice a regiunilor mai putin dezvoltate, precum si restructurarea zonelor rurale si urbane. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului fonduri europene nerambursabile forum nr. Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri. Programe de sprijin financiar- bancar in favoarea proiectelor de investitii IMM. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferente acestei masuri. AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 4. 1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare. Proiectele aprobate sunt. Solicitantul este membru, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, al unei forme asociative recunoscute conform legislaNiei naNionale in vigoare Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ataeaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative. 6. functionarea initiativelor de dezvoltare locala. strategia de asistenta tehnica si sau planul de comunicare aprobate si . IMM- urile. Pagina opis, va fi pagina cu numarul ? 0″ al Cererii de finanNare. are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE. consolidarea capacitatilor regionale In materie de cercetare si dezvoltare tehnologica, stimularea inovarii si a spiritului antreprenorial si dezvoltarea ingineriei financiare, In special pentru Intreprinderile legate de economia cunoasterii. este situata pe teritoriul Narii. Unele fonduri europene pt sanatate municipalitati au continuat investitiile chiar si intr- un an marcat de recesiune. Cine poate sa solicite finantare: Solicitantii sunt intreprinderi ( IMM- uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate fonduri nerambursabile pentru persoane fizice de CD mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principala. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica pentru finantare si implementeaza proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile fonduri structurale Europene post- aderare. Fondul Social European ( FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative.

Fonduri Europene Modernizare Hotel

Pentru cei interesati de una dintre cele trei axe prioritare fonduri europene nerambursabile forum va puteti adresa la. Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza. Numarul beneficiarilor va fi foarte mare – anual, aproximativ 10 milioane de persoane participa la programe finantate prin FSE ( in intreaga Europa). Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate ? scopul este stoparea si, eventual, inversarea tendintei de accentuare a disparitatilor de dezvoltare prin sprijinirea si consultanta fonduri europene nerambursabile promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate a Regiunilor. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica neautorizata. Nota*. Fonduri europene nerambursabile 2011 Ghiduri si masuri. Masura 3. 1 – Actiuni colective. PR & Lobby Consultant Presedinte Executiv ? 3. 1 Promovarea culturii antreprenoriale. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Washington DC) ? stabilirea si elaborarea cooperarii transnationale, inclusiv cooperarea bilaterala Intre regiunile maritime. dar si de faptul ca exista piete importante ( relativ slab dezvoltate in prezent) in Ucraina, Rusia si Moldova, de care Rom? nia ar putea profita din punct de vedere comercial. Consultanta fonduri structurale, fonduri europene nerambursabile Serviciile noastre de consultanta pentru a obtine finantare din fonduri structurale fonduri europene nerambursabile. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura programe de finantare nerambursabile 1. 5 – Compensatii socio- economice pentru managementul flotei comunitare
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2: Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. Data si ora inceperii Ghidul solicitantului este publicat in data de 2 noiembrie 2009. Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru intreprinderile mijlocii si de 20% pentru intreprinderile mici la intensitatile mentionate mai sus. cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare fonduri europene modernizare hotel de 250. 000 Euro. Obiectivul principal al Strategiei Lisabona, respectiv acela de a transforma Uniunea In cea mai competitiva si dinamica economie din lume pana In anul 2010, a fost reformulat In anul 2005, cu ocazia efectuarii evaluarii pe termen mediu a Strategiei. Obiectiv Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat, pentru perioada 2010- 2013 inclusiv, in vederea acordarii unui sprijin sub forma de servicii subventionate acordate intreprinderilor ce isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii animalelor, in vederea acoperirii costurilor legate de colectarea cadavrelor de animale. formarea si perfectionarea initiala si continua personalului didactic, formatorilor, personalului de conducere din educatie prin utilizarea unor mecanisme de monitorizare si a sistemelor de asigurare a calitatii. 1. 1. Comuna Mircesti are o suprafata de 1. 752 ha, o populatie de 3. 800 locuitori si cuprinde localitatile Mircesti ( centru de comuna) si Iungani. 3. 3. si
- dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE. 10 puncte) Este suficient sa se demonstreze ca drumul deserveste pe langa exploatatii agricole ( sector vegetal, animal sau mixt) si obiective ale agentilor economici, altii decat cei din domeniul agricol, direct sau prin drum de acces propriu al fonduri europene modernizare hotel acestora
- b) acces la alte cai de comunicatie ( drumuri comunale, judetene, nationale si europene).

Fonduri Europene Nerambursabile Suma Maxima

fundatii. Alte surse de finantari europene nerambursabile finantare europene si internationale prin Enterprise Europe Network, Facilitatea UE- BERD pentru IMM din Europa Centrala, EuropeAid. 44 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare: individual  i independent, ca persoane fizice autorizate. Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenta sa devina viabile economic. Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. AXA PRIORITARA 2 ? Persoanele juridice. si care pentru realizarea proiectelor eligibile din axa prioritara 3 efectueaza cheltuieli care includ si taxa pe valoarea adaugata, taxa pe care nu o pot recupera, se impune decontarea acesteia din bugetul de stat, prin bugetul MADR?, se arata in nota de fundamentare. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse agricole si forestiere competitive. realizarea unui studiu de fezabilitate. Microintreprinderile se incadreaza in categoria intreprinderilor mici. Axe prioritare. Dambovita- Gratia- Poeni- Silistea- Scurtu Mare- Slavesti- Ciolanesti- Zambreasca- Dobrotesti, fonduri nerambursabile pensiuni beneficiar CJ Teleorman. cum sa realizezi un buget. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( European Regional Development Fund – ERDF) a fost infiintat in 1975 si a devenit principalul instrument al politicii regionale a Comunitatii. exclusiv restaurante de tip familial pensiune, cu fonduri europene nerambursabile suma maxima specific ( crama, cu specific local), gradina de vara ( clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare. 6. daca valoarea totala a proiectului este mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR. Aceste cheltuieli sunt stabilite pentru fiecare Program Operational In parte. in situaNia in care valoarea totala a proiectelor eligibile depuse in cadrul unei sesiuni se situeaza fonduri europene nerambursabile suma maxima peste valoarea totala alocata acesteia, atunci proiectele prin care se solicita sprijin pentru fermele de semi – subzistenNa sunt supuse unui sistem de selecNie, in baza caruia fiecare proiect este punctat, conform urmatoarelor criterii de selecNie: Solicitantul este membru, cu minim 6 luni inainte fonduri europene nerambursabile forum de lansarea sesiunii pentru care aplica, al unei forme asociative recunoscute conform legislaNiei naNionale in vigoare Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ata eaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative:
- grupuri de producatori recunoscute in conformitate cu Legea nr. altele decat zona montana. Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile realizate de catre un beneficiar, aferente proiectelor finantate In cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice ( comunitare sau nationale). masuri de asistenta tehnica. Incurajarea si cresterea participarii la invatarea pe tot parcursul vietii, imbunatatirea competentelor fortei de munca precum si a relevantei si calitatii sistemelor de educatie si formare profesionala pentru piata fortei de munca Implementarea strategiei de invatare pe tot parcursul vietii, in colaborare cu partenerii sociali, prin programe flexibile. 1) pot include si achizitionarea terenului in proiect. un proces de consultare parteneriala bine gestionat. Avand in vedere ca, potrivit Axei prioritare 3, beneficiarii sunt in marea majoritate institutii publice, inclusiv institutiile de invatamant si cercetare, care nu sunt inregistrate ca platitoare a taxei pe valoarea adaugata. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere. Obiectivul general il constituie cresterea gradului de flexibilizare a pietei muncii . imbunatatirea accesului pe piata fortei de munca prin sprijinirea si promovarea utilizarii noilor tehnologii de informatie si comunicare in randurile persoanelor inactive in scopul prevenirii si combaterii marginalizarii si excluderii sociale.

Fonduri Europene Pentru Cultura

Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru Grecia si Portugalia pana In 2010. plantarea si replantarea plantelor perene. Implementarea politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene presupune reducerea decalajelor obtinerea de fonduri europene nerambursabile existente Intre regiuni In termeni de productie, productivitate si ocupare. pregatirea de campanii fonduri europene nerambursabile forum de constientizare cu privire la responsabilitatea sociala a intreprinderilor si de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate in munca legala. Dimensiunea teritoriala – ca urmare a restructurarii industriei, au aparut foarte fonduri europene pentru cultura rapid decalaje Intre regiuni, acestea continuand fonduri europene pentru cultura sa creasca. Eu impreuna cu sotul meu detinem o moara ( care a functinat pana acum 10 ani)? si ? visam? la renovarea ei ? sub forma unei pensiuni. crt. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate precizat in Ordinul 1296 2010. Aceasta directie de actiune va fi pusa in practica prin intermediul. 36, litera a, punctele i, ii i iii). 3. 3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila. Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere. doua sunt comitete reprezentative pentru dezvoltarea regionala si pentru dimensiunea teritoriala. Achizitionarea de ansambluri formate din cap tractor si semiremorca basculanta, in cadrul codului CAEN 4312 ? Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? Investitiile vor Imbunatati accesul la piete mai extinse si toate actiunile vor contribui la reducerea duratei calatoriilor si costurilor de transport. Conditii pentru acordarea sprijinului. POS consultanta fonduri europene nerambursabile CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii? din cadrul Axei 1 a POSCCE. 3. 3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila. Programe Sectoriale finantate de Uniunea Europeana. Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale. Fonduri europene pentru o fabrica de condimente. 3. 3. Activitatile ce pot fi prestate in cadrul codului CAEN 4312 ? simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari privati. cele opt primarii sunt George Enescu, Pomarla, Vlasinesti, Concesti, Cristinesti, Mihalaseni, Cordareni si Manoleasa. Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de? Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? Beneficiar. Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii
” Sanse egale si respect” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Initiative trans- nationale pentru o piata inclusiva a muncii
” Parteneriat transnational” – data lansare estimativa. masuri de asistenta tehnica. imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze. 26 2000, cu modificarile  i completarile ulterioare. din perspectiva mediului de consultanta. Planul National Strategic pentru perioada 2007- 2013 este conform cu Politica Comuna de Pescuit si cu politica de guvernare a Rom? niei pentru dezvoltarea acestui sector. Masurile pot fi accesate numai din momentul in care devin operaNionale.

Fonduri Europene Pentru Medicina Veterinara

Astfel de parteneriate contribuie fonduri europene pentru medicina veterinara la rezolvarea problemelor comunitatii. Acest material promotional se distribuie gratuit. O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). societati economice publice sau private cu conditia de a actiona in numele municipalitatilor. se acorda punctajul maxim aferent tipului de drum public de pe care se face preluarea. scoli, universitati, centre de cercetare. Proiectul se adreseaza unui numar de 1500 de beneficiari, apartinand urmatoarelor grupuri tinta. Intrarea in vigoare a Codului de Bune Practici pentru Achizitii Publice. Saptamana credite nerambursabile pentru agricultura trecuta, au fost semnate primele cinci din cele noua contracte de constructie de autostrazi. Cele cinci contracte vizeaza constructia a circa 100 km de autostrada, valoarea totala a acestora ridicandu- se la 693 milioane de euro. Afaceri cu aur si diamante programe de finantare nerambursabile finantate cu fonduri structurale. Fondul Social European ( FSE). Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii. 7. Principala sa activitate este legata de vanzare unor produse cu sau fara diamant precum. 43- 36 din Regulamentul Comisiei nr. 25% pentru dezvoltarea experimentala. a. scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului, cu ocazia constituirii microintreprinderii. Ajutoarele de Stat coordonate de fonduri europene nerambursabile forum Ministerul Finantelor Publice. 1- 31 martie 2011 Masura 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si . Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si fonduri europene pentru medicina veterinara accesul la finantare si TIC. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. se va implementat in 52 de luni, se implementarea proiectul se va ocupa Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ? OLT- ECO? Probleme in finantarea parcurilor eoliene. Trebuie sa faceti cumva sa mai facilitati si pe cei saraci. oportunitati extinse pentru abordarea teritoriala a programarii. Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . Acte necesare. Ca urmare, sunt considerate cheltuieli eligibile, acele spatii si dotari cuprinse in Anexele la normele metologice ? DMI 6. 2. imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie In situatii de urgenta. producNia agricola obNinuta destinata comercializarii inregistreaza o cretere de 20%. intregul proces de evaluare si selectie, precum si criteriile aplicabile sunt detaliate in cadrul acestui ghid. calitatea slaba si ineficienta serviciilor de furnizare a apei potabile, canalizare si de management al deseurilor, precum si a sistemului de transport rutier, feroviar, aerian si naval, ca si lipsa inter- conectivitatii, constituie frane In calea dezvoltarii. Investitiile In infrastructura de mediu vor contribui la Imbunatatirea sistemelor de management al apei potabile si a deseurilor menajere la standarde europene. In aceste zone, infrastructura si serviciile de sprijin pentru afaceri sunt foarte slab dezvoltate sau chiar inexistente Este necesara o abordare mai structurata In ceea ce priveste nivelul teritorial al diverselor politici de dezvoltare sectoriale si inter- sectoriale si masurilor derivate din acestea.

Fonduri Europene 2014 Apicultura

AXA PRIORITARA 1 ? Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata. strategice). Un nou proiect de succes pentru o fabrica de condimente din Alba Iulia castigat de Supremia Grup. Facilitati date de guvern pentru program. Societatea de Avocati ? Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen? Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Incepand cu iulie 2010 a fost lansata o noua Schema de ajutor de Stat, N578 fonduri europene 2014 apicultura 2009, pentru care au fost depuse 167 de proiecte, in valoare de aproximativ 125, 8 milioane de euro. Investitiile vor Imbunatati accesul la piete mai extinse si toate actiunile vor contribui la reducerea duratei calatoriilor si costurilor de transport. in scopul unei bune guvernante, criteriile de conformitate administrativa si de eligibilitate vor fi verificate in interiorul Directiei Programare, de catre managerii de axa, iar criteriile de evaluare vor fi analizate si punctate de catre un Comitet de evaluare in cadrul caruia doar presedentia ( fara drept de vot) si secretariatul vor fi asigurate de catre Directia Programare. Investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament ingust, a amenajarilor complementare acestora ( ex. construirea de micro- unitati de procesare primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia prima sa provina din productie proprie . Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole fonduri europene 2014 apicultura si forestiere? Sprijin public pentru incetarea permanenta a activitatilor de pescuit. Cabinete medicale. Pentru persoane fizice, un transport mai bun presupune economisire de timp si oportunitati crescute pentru alegerea locului de munca dar si o diversificare a ofertei de bunuri de consum si a posibilitatilor de petrecere a timpului liber. Acest programe europene nerambursabile material promotional se distribuie gratuit. de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse? ( ID 50679), cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 ? 2013. Incepand fonduri europene nerambursabile forum obtinerea de fonduri europene nerambursabile din 1 iulie 2011 s- a lansat o noua linie de finantare pentru proiectele cu energie regenerabila din Fondul European pentru Eficienta Energetica ( European Energy Efficiency Fund ? EEEF). Principalii sustinatori ai acestei linii de finantare sunt. Comisia Europena ( alocare de 125 milioane euro). dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale . etc ( lista ar fi destul de lunga) as putea enumera in jur de 50 de asftel de afaceri cu o cifra de afacere importanta. 33+ 2= 35 ATENTIE. o 10% – pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaNiuni: ? imbunataNirea eficienNei utilizarii  i depozitarii ingra amintelor cu azotat”, ? instalaNii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole  i in cadrul proceselor de prelucrare  i comercializare”. Comisia europeana intrerupe platile din cadrul Axei 2 POR. Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a declarat, miercuri, la conferinta Finance 2011, eveniment organizat de Forum Invest in parteneriat cu Editura Evenimentul si Capital, ca prin semnarea contractelor de constructie de pe coridorul IV Romania isi va putea majora rata de absorbtie a banilor europeni pe domeniul Transporturi. In cazul in care nu sunt prezentate documentele care dovedesc capacitatea si sursa de cofinantare contractul de finantare nu va fi incheiat. In cazul in care se doreste modernizarea unei activitati existente prin achizitia de echipamente pentru producerea de energie regenerabila se va avea in vedere ca activitatile desfasurate sa se regaseasca in Anexa 9 la Ghidul Solicitantului.

Fonduri Europene Nerambursabile Imm 2014

DMI 1. 4. directionarea fondurilor catre un numar limitat de obiective aliniate Strategiei Europa 2020 ? pentru a mari impactul finantarii. c) Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. Organizarea unor instrumente de conciliere a vietii profesionale cu cea de familie, prin furnizarea de servicii de ingrijire a persoanelor dependente si prin crearea ? bancilor de timp?. 7, 18 si 22) si vor sprijini dezvoltarea mediului de afaceri si crearea de noi locuri de munca. daca nu pot fora, pot achizitiona o cisterna? Beneficiarii sunt ajutati prin bunuri, lucrari si servicii pentru realizarea proiectelor lor. In plus, instrumentele financiare de crestere a accesului la finantare a IMM va fi utilizat, in stransa cooperare cu Fondul European de Investitii ( FEI) in cadrul initiativei JEREMIE. ii. investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare La acest criteriu de selecNie, se va acorda punctaj numai daca solicitantul i i propune in Planul de afaceri sa realizeze investiNii, prin Masura 121 ? Modernizarea proiecte cu fonduri nerambursabile exploataNiilor agricole”, pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare minime pentru protecNia gainilor ouatoare – sistemul de cu ti imbunataNite, conform Directivei Consiliului nr. Intreprinderi individuale ( infiintate in baza fonduri europene nerambursabile imm 2014 OUG nr. In ceea ce priveste proiectul de Regulament privind FSE, in viitoarea perioada de programare, se va pune un accent deosebit pe rezultate, pe simplificarea proceselor, precum si o mai buna coordonare si armonizare a fondurilor. 2. 6. Imbunatatirea infrastructurii sociale Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 3. 1 – Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. masura de instalare a tinerilor fermieri s- a bucurat, inca de la lansarea acesteia, in decembrie 2008, de un interes foarte mare. Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Administratie si buna guvernanta. pregatirea de campanii de constientizare cu privire la responsabilitatea sociala a intreprinderilor si de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate in munca legala. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa: 2- 31 fonduri europene nerambursabile forum mai 2011 Masura 313 – Incurajarea activitatilor turistice
- data lansare estimativa: 1- 31 martie si 1- 30 septembrie 2011 Masura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
- data lansare estimativa: martie 2011 ( fonduri ue nerambursabile provizoriu) Axa LEADER Masura 4. 1 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura fonduri europene nerambursabile imm 2014 4. 21 – Implementarea proiectelor de cooperare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 31 – Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului Sub- masura 431- 1. ii) pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii.

Fonduri Europene Club Sportiv

30 milioane de euro, BRD ? AXA PRIORITARA 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? potentiali poli de crestere. In cadrul acestei masuri se pot finanta urmatoarele activitati. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii. Programe postdoctorale ( strategice). SA ( infiintata in baza Legii nr. Pentru proiectele mixte, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai mare in valoarea proiectului ( Ex: daca este un proiect care prevede atat achizitii de echipamente, cat si lucrari de constructie se vor aplica conditiile minime aferente proiectelor de lucrari, daca lucrarile au ponderea cea mai mare, sau viceversa conditiile minime aferente proiectelor de achizitii, in cazul in care achizitiile prezinta cea mai mare pondere). Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor. Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii . Acest fenomen este si mai pregnant atunci cand se compara nivelul de dezvoltare al regiunii Bucuresti? Ilfov cu restul tarii. Infrastructura de baza ? calitatea slaba si ineficienta serviciilor de furnizare a apei potabile, canalizare si de management al deseurilor, precum si a sistemului de transport rutier, feroviar, aerian si naval, ca si lipsa inter- conectivitatii, constituie frane In calea fonduri europene nerambursabile forum dezvoltarii. Bucuresti ? Ilfov ? 30 milioane lei. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferente acestei masuri. culturale. Ocupare, incluziune sociala si servicii sociale. Ultimul bussines de succes analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele. Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenta sa devina viabile economic. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri?. In cadrul operatiunii 3. 1. 1. functionarea initiativelor de dezvoltare locala. 3. 1 Promovarea transportului intermodal. Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
- data lansare estimativa. d) Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de fonduri europene club sportiv turismul rural. alte investitii ce fac obiectul proiectului de eficienta energetica. Neconcordantele masurii 125. Sprijin pentru management- ul si evaluarea POS. AXE PRIORITARE TEMATICE. Cercetare- dezvoltare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 2. 1. 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi Aceasta operatiune are ca obiective:

- incurajarea parteneriatului intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi pentru intensificarea activitatilor de C- D in sprijinul intreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, in special in domenii stiintifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Romania. Un organism fonduri europene nerambursabile pentru persoane fizice independent de pe langa Curtea de Conturi din Romania a fost desemnat ca Autoritate de Audit. Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. Pescarii pot beneficia de 30. 000 de euro de la stat prin Programul Operatioan fonduri europene club sportiv de Pescuit. Bugetul total 2011 – 556. 767. 943 Euro 2012 – 663. 832. 914 Euro 2013 – 806. 269. 201 Euro Total 2. 991. 727. 376 Euro Masura 212 – Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona Montana
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 214 – Plati de agro- mediu – verifica data lansarii pe site- ul programe de finantare nerambursabile Finantare. ro Masura 221 – Prima impadurire a terenurilor agricole – data lansare estimativa: 1- 28 februarie, 2- 31 mai, 1- 30 septembrie si 2- 30 decembrie 2011 Axa prioritara 3: Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale.