Tag Archives: fonduri nerambursabile pentru apicultura

Accesare Fonduri Europene Cabinete Medicale

7. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. Ministerul Agrigulturii prin autoritatea de managemet POP ( Programul Operational de Pescuit) propune un sprijin financiar de 30. 000 de euro pentru pescarii care aplica pe aceste fonduri europene. Modernizarea exploatatiilor agricole ? care sunt sursele de finantare. Knowledge Management Institute ? Investitii in transport, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene si a legaturilor cu retelele TEN- T, strategii integrate pentru transport curat care va accesare fonduri europene cabinete medicale contribui la imbunatatirea accesului pasagerilor la servicii de calitate, obtinerea unui transport modal fonduri nerambursabile pentru apicultura mai balansat, promovarea sistemelor intermodale si reducerea impactului asupra mediului. Obiectivul Convergenta. c) Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri ( parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc). cu functiuni de alimentatie – restaurante ? exclusiv restaurante de tip familial pensiune, cu specific ( crama, cu specific local), gradina de vara ( clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare. Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor; Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire; Participa la pregatirea Apelurilor pentru propuneri de proiecte; Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR; Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante; Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR; Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica; Raporteaza in mod regulat ( lunar) catre Autoritatea de Management POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare ( numarul solicitarilor de finantare primite, numarul celor acceptate, accesare fonduri europene cabinete medicale fonduri nerambursabile turism numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii; Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti; Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere; Verifica proiectele la fata locului; Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru proiecte de finantare nerambursabile semnare, conform procedurii relevante; Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres; Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate; Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management; Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante; Transmit AM POR cererile de plata verificate; Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare; Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor. Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, respectiv Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative. Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. O data cu verificarea indeplinirii condiNiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare i difuzare de cunotinNe”, in raport cu proiectul IMPORTANT! Buna ziua, Intentionez sa depun un proiect pe masura 112.

Fonduri Europene Alina Bargaoanu

Exceptie fac activitatile prevazute in Anexa 9 A. Municipiul Botosani cu cele doua proiecte pe care le- a demarat deja, se situeaza pe locul II dupa Piatra Neamt. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. cu functiuni de alimentatie – restaurante ? exclusiv restaurante de tip familial pensiune, cu specific ( crama, cu specific local), gradina de vara ( clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare. extinderea capacitatii de productie. un rol din ce in ce mai activ programe europene nerambursabile pentru Comisie in facilitarea cooperarii transnationale si a promovarii inovarii sociale. b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor afaceri cu fonduri nerambursabile In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). 25% pentru dezvoltarea experimentala. 211 ? Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata”. Axa 3 din cadrul Programului Operational Regional se adreseaza tuturor beneficiarilor ce doresc sa implementeze un proiect in cadrul serviciilor sociale. Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile. AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a fonduri europene alina bargaoanu intreprinderilor. datele comparative la nivel european din 2011 situeaza Rom? nia in grupa tarilor cu cele mai ridicate rate ale acestui indicator ( 22, 2%), doar Italia ( 25, 6%), Grecia ( 26, 3) si Bulgaria ( 27, 3%) av? nd rate mai ridicate fata de Rom? nia. AGERPRES

. 2. 4 Infrastructura aeroportuara. Vor fi suplimentate fondurile aferente DMI 4. 1, DMI 4. 3, DMI 5. 1 si DMI 5. 3, prin realocarea sumei aferente domeniului major de interventie 4. 2, care nu s- a utilizat. Ca diferenta majora Intre PND si CSNR, este de mentionat ca, din punct de vedere al finantarii, CSNR este sustinut exclusiv din Fondurile fonduri europene alina bargaoanu Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, In timp ce PND include si alte finantari ( programe de investitii nationale si locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc. Obiectiv Ajutorul specific pe exploatatie este acordat din Fondul European pentru Garantare Agricola ( fonduri nerambursabile pentru apicultura FEGA) pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, . sub forma unei plati suplimentare, calculata si acordata anual, in functie de efectivul de vaci de lapte detinut. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa.

Fonduri Europene Pentru Energie

Proiectele vor fi in valoare de maxim 25. 000 de euro, iar contributia fiecarui solicitant va fi in cuantum de 10%. semnarea contractului Oferin servicii tehnico- financiare, realizare studii de fezabilitate, planuri de afacere, cereri de finantare pentru proiecte cu finantare din fonduri structurale, fonduri europene nerabursabile deschise in 2011. POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii? din cadrul Axei 1 a POSCCE. asigurarea capacitatii administrative adecvate a structurilor desemnate cu managementul programelor operationale. Investitii in cultura, inclusiv protectia, promovarea si prezervarea mostenirii culturale, dezvoltarea infrastructurii culturale in sprijinul dezvoltarii socio- economice, turism durabil si imbunatatirea atractivitatii regionale, sprijin pentru imbunatatirea serviciilor culturale prin noi servicii de inalta calitate. Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri – data lansare estimativa. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial si Invatarea pe parcursul Intregii vieti se vor afla In centrul politicilor In domeniu, iar angajatorii vor fi Incurajati sa investeasca In capitalul uman. Cresterea participarii la piaTa muncii pentru femei si barbaTi, reducerea somajului structural si promovarea calitaTii locurilor de munca. 3, 33 de miliarde de lei ( 808, 5 milioane de euro) proiecte europene nerambursabile 2010 in cadrul POR, 2, 67 miliarde de lei ( 648, 5 milioane de euro) pentru proiectele de resurse umane si 1, 4 miliarde de lei ( 338 de milioane de euro) pentru POS CCE. Obiectivul general al Programului Operational Regional este ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului fonduri ue nerambursabile de afaceri, care sustin cresterea economica?. Fondurile Europene post- aderare sunt Instrumente Structurale ale Uniunii Europene menite sa sprijine Politicile Comune, In concordanta cu strategiile comunitare. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar nu va putea depasi 25. 000 Euro exploatatie. Parteneriat pentru ocupare( granturi). Prin Masura 312 ? cursuri specifice tip after school pentru prevenirea abandonului scolar pentru 640 de elevi. 1 ? ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 312? si se introduce in Anexa nr. In cadrul acestei linii de finantare se pot dezvolta proiecte pentru urmatoarele Domenii Majore de Interventii ( DMI). Operatiunea 332 ? Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri? AGERPRES
. Schimbarile fac referinta in special la restructurarea fermelor fonduri europene pentru energie mici si mijlocii, cu scopul cresterii nivelului de viabilitate si de orientare catre piata, data fiind fonduri nerambursabile pentru apicultura ponderea mare de ferme mici si fermieri in fonduri europene pentru energie v? rsta. Teritoriul comunei se afla in bazinul hidrografic Siret. Cadrul institutional a fost construit Intr- o abordare unitara, urmarindu- se crearea de structuri care sa respecte principiul segregarii functiilor si dezvoltarea de mecanisme si proceduri care sa permita utilizarea eficienta si riguroasa a fondurilor. POR- A5 ? in acest caz cre terea dimensiunii economice a fermei, la solicitarea celei de a doua tran e, aferenta masurii 112, va fi de 4 UDE iar pentru anul 3 Un solicitant al Masurii 141 poate primi sprijin direct sau ca membru al unei forme asociative, in cadrul urmatoarelor masuri* din PNDR:
? 111 ” Formare profesionala ( training), informare  i difuzare de cuno tinNe”.

Fonduri Nerambursabile Imm

cunoastere si inovare, o economie mai viabila, un nivel ridicat de ocupare a fortei de munca si incluziune sociala. 10 milioane de euro. Dezvoltarea unei forTe de munca calificata care sa raspunda cerinTelor pieTei muncii si promovarea invaTarii pe tot parcursul vieTii. credite nerambursabile pentru agricultura Sursa. 1083/ 2006 si art. Dr. Subliniind importanta investitiilor si reformelor in domeniul C& I pentru redresarea economica a Uniunii Europene, Comisia fonduri nerambursabile agricultura Europeana a prezentat, in cadrul unei comunicari, propuneri destinate a ajuta statele membre sa optimizeze impactul propriilor bugete, intr- un moment fonduri nerambursabile imm in care multe tari, printre care si Romania, continua sa se confrunte cu constrangeri pe partea de cheltuieli. Intarirea capacitatii administrative Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. se incadreaza in Axa Prioritara I ? O descriere a aceste linii de finantare aveti aici. Prin PNDR 2007 ? Copiii si tinerii care provind din medii dezavantajate socio- economic, cei din mediul rural ( in special baietii din grupa 11- 14 ani), cei de etnie roma si cei care au nevoi speciale de educatie reprezinta categoriile cu cel mai ridicat grad de risc. Aceasta suma reprezinta un sprijin considerabil pentru beneficiari, care vor fonduri nerambursabile imm accesa mai rapid banii de care au nevoie pentru a continua implementarea proiectelor. Masura 125, 221, 312. investiii in echipamente, modenizare reabilitare clariri, tehnologii pentru o eficienta energetica ridicata. Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul masurii 121 ? Instalarea tinerilor fermieri?. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole?. Ministerul Afacerilor Europene coordoneaza procesul de elaborare a documentelor de programare pentru perioada 2014- 2020, in calitatea sa de coordonator national al managementului fondurilor europene conform atributiilor conferite prin HG nr. 1) Sprijin pentru beneficiari in implementarea proiectelor finantate din fondurile ESI, precum si pentru promovarea utilizarii fondurilor si a rolului politicii de coeziune catre beneficiari si publicul larg. b) copie a documentului care atesta autorizarea de catre autoritatea competenta pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare coincinerare a subproduselor de origine animala fonduri nerambursabile pentru apicultura care nu sunt destinate consumului uman. cu functiuni de alimentatie – restaurante ? In anul 2011 cele mai accesate fonduri europene in agricultura au fost pe masurile ce au vizat in special microintreprinderile si institutiile publice din mediul rural. Decizia de realocare are la baza situatia DMI 4. 2 ? Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati?, pentru care au fost depuse doar 3 proiecte ( in regiunea Vest si in Regiunea Centru), cu o valoare solicitata a finantarii nerambursabile de 16, 18 mil. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric. 79- 98, ca pentru aplicarea prevederilor Capitolului 6. 2 Evaluarea proiectelor din Ghidul Solicitantului – CondiTii Generale privind documentele fiscale, sunt necesare urmatoarele*: Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora.

Fonduri Europene Pentru Tinerii Pana In 35 Ani

Inegalitatea de sanse duce la excluderea sociala a categoriilor vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilitati si etnia roma. crearea si mentinerea locurilor de munca. Acopera zonele NUTS nivel fonduri europene pentru tinerii pana in 35 ani III ( nivel- judet) sau mai mici, inclusiv zone cu schimbari socio- economice In sectoarele fonduri europene pentru tinerii pana in 35 ani industrial si de servicii, zone rurale In declin, zone urbane In dificultate si zone dependente de pescuit. IMM definite conform Legii nr. Programul de Dezvoltare Rurala va continua sa fie finantat in mod consistent pentru ca este esential in anumite tari, cum este cazul si Romaniei, ca dincolo de fonduri nerambursabile pentru apicultura subventiile care se acorda producatorilor, sa se acorde un sprijin financiar pentru investitiile in modernizare, modernizare- retehnologizare, samd. Programe doctorale mai bune ( granturi). Prin Masura 141 se acorda sprijin public nerambursabil de 1. 500 de Euro an ferma de semi- subzistenta. modernizare constructia centrelor de cogenerare. Masuri menite sa imbunatateasca cunostintele si sa consolideze potentialul Uman 1. 1. 1. Regiunile Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia ? Reconstructia statutului femeii. 1. modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie). Toate materialele promotionale vor fi inscriptionate cu textul. investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare La acest criteriu de selecNie, se va acorda punctaj numai daca solicitantul i i propune in Planul de afaceri sa realizeze investiNii, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, pentru indeplinirea fonduri structurale conformitaNii cu standardele comunitare minime pentru protecNia gainilor ouatoare – sistemul de cu ti imbunataNite, conform Directivei Consiliului nr. 1. 1Extinderea modernizarea sistemelorde apa apa uzata. 4. 1. b. strategice). Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? fonduri nerambursabile europene se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are ca obiective. Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? 11 decembrie 2009 pentru Masura 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Consultanta fonduri europene nerambursabile 2011 in IASI Consultanta fonduri europene, fonduri structurale nerambursabile, vezi liniile deschise si vino la punctul nostru de lucru din Iasi si dezvolta- ti afacerea. d) este administrata de catre asociatul unic sau, in mod conjunct, de mai multi administratori dintre asociati. AXE PRIORITARE. 15. oportunitati de ocupare ( strategice). Scopul acestei linii de finantare. 11. Cererea pentru prima plata intermediara trebuie introdusa In termen de 24 de luni de la plata primei transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare). In vederea Inaintarii cererilor de plata catre CE, certifica declaratiile de cheltuieli. Calificari europene ( strategice). Domeniul major de interventie 2. 3 – Accesul intreprinderilor la activitati de CDI ( in special IMM- urile) Operatiunea 1: Sprijin pentru start- up- urile si spin- off- urile inovative Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. IMM- urile. Av. Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati. rata de ocupare a populatiei cu v? rsta intre 20 ? 64 ani de 75%. Acest program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? Romania asteapta avizul Comisiei Europene pentru aprobarea realocarii banilor de pe programele operationale pentru a pute creste rata absoritiei din fondurile europene.

Fonduri Europene Pentru Tineri Fermieri Masura 112

Investitii in energie, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene care contribuie la imbunatatirea securitatii furnizarii, integrarea aspectelor legate de mediu, imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea surselor de energie regenerabile. in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor utilizati in producerea de energie din surse regenerabile. Eu sustin demult ideea unui astfel de fond alimentat guvernamental, dar cu management pri? vat, ramane de vazut daca se va si realiza intr- o formula viabila, pentru ca aici cea mai importanta problema mi se pare intr- adevar solutia care va fi aleasa pentru managementul fondului. Punerea in aplicare a unor metode de acvacultura care sa fonduri europene pentru tineri fermieri masura 112 reduca substantial impactul negativ sau sa sporeasca efectele pozitive asupra mediului in comparatie cu practica normala. Cuantumul ajutorului specific pe cap de vaca de lapte se calculeaza de APIA, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, pana la limita de maxim 100 Euro cap de vaca. Prin exceptie, pentru anul 2010, cererea fonduri nerambursabile europene initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene. Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare. 3. 1 Completarea, depunerea i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare insoNita de Planul de afaceri i documentele justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa nu permita detaarea i sau inlocuirea acestora. Iata lista autoritatilor publice, institutiilor si organizatiilor reprezentate in CIAP. Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. Coordonarea la nivel national a gestionarii acestor fonduri revine Ministerului Economiei si credite nerambursabile pentru agricultura Finantelor, In timp ce coordonarea strategica va fi asigurata de Comitetul National de Coordonare pentru Instrumentele Structurale, Infiintat conform HG nr. plati catre beneficiari in valoare de 3, 5 miliarde de lei. In anumite cazuri, beneficiarii vor administra schemele de grant prin care organizatiile mai mici sau IMM- urile vor aplica pentru finantare europeana. Dosarul Cererii de finanNare, trebuie sa respecte toate condiNiile minime aa cum sunt prevazute in Fia tehnica i Ghidul solicitantului aferente masurii 121. Obiectiv Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea fonduri nerambursabile pentru apicultura unei scheme de ajutor de stat, pentru perioada 2010- 2013 inclusiv, in vederea acordarii unui sprijin sub forma de servicii subventionate acordate intreprinderilor ce isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii animalelor, in vederea acoperirii costurilor legate de colectarea cadavrelor de animale. convertoare de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, schimbatoare de caldura, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele. 1 membru din cadrul AMPOST – Directia managment financiar si dezvoltare,. cursuri specifice tip after school pentru prevenirea abandonului scolar fonduri europene pentru tineri fermieri masura 112 pentru 640 de elevi.

Fondul European Pentru Garantare In Agricultura

Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. Obiectiv general: . Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea . Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. Comisia Europeana a sistat toate platile din cadrul axei II aferent POR Programul Operational Regional in urma raportului preliminar de audit fondul european pentru garantare in agricultura ce fondul european pentru garantare in agricultura s- a desfasurat in perioada martie- aprilie 2011 si va presupune verificarea tuturor cererilor de finantare din cadrul acestor axe. productivitatea scazuta, echipamentele si proiecte nerambursabile 2010 tehnologia Invechite, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil si lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul limitat la finantare si investitiile insuficiente In cercetare- dezvoltare si tehnologiile informatiei si comunicarii ( TIC), toate afecteaza dezvoltarea mediului de afaceri. 2. 1. 2. 1 alin. Pot sa platesc cu bani din proiect toate lucrarile legate de finantari nerambursabile infiintarea plantatiei, inclusiv pomisorii de la o statiune pomicola?. Ca urmare a Summit- ului UE pentru Roma de la Bruxelles din 2008 si in contextul Anului european 2010 pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale, Comisia Europeana organizeaza in Romania in luna octombrie 2010 reuniuni la nivel inalt pe tema contributiei fondurilor europene la integrarea Romilor. Cota respectiva a finantarii pentru coeziune corespunde unei valori de cel putin 84 de miliarde de euro pentru bugetul FSE, fata de suma actuala de 75 de miliarde de euro. efectueaza serviciile prevazute la lit. b), in conformitate cu prevederile legale. 0- 23, 000 ( maxim 15 puncte ). Toate aspectele care nu sunt detaliate in actualele fonduri nerambursabile pentru apicultura orientari metodologice, vor fi clarificate ulterior, sub forma unor Fise, ce se vor constitui in Anexe la Orientarile metodologice. In acesta situatie beneficiarul nu este scutit de plata integrala a sumelor primite ca finantare nerambursabila pana la data rezilierii. Daca sunteti interesati de mai multe detalii legate de Programul Operational Transport am publicat mai jos principalele linii de finantare din cadrul acestui program. Astfel, se elimina codul 5610 ? 1) pot include si achizitionarea terenului in proiect. producNia agricola obNinuta destinata comercializarii inregistreaza o cretere de 20%. Nu abandona scoala. urmeaza a fi deschisa in luna martie 2011. 1078 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare. Noi scriem proiectele dupa regulile Uniunii Europene si nu ce am crede noi ca putem sa facem. Autoritatile publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru compensarea costurilor legate de infiintarea plantatiilor forestiere si pentru cheltuielile aferente intocmirii proiectului de impadurire. Pasii pe care- i urmam in relatia cu dvs. Imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reinnoirea generatiei sefilor acestora, fara cresterea populatiei active ocupate in agricultura. ATENTIE. Comitetul de evaluare a proiectelor POST va fi orientativ compus din 7- 9 membrii, structurati astfel: 1 membru din cadrul AMPOST- Directia monitorizare. Operatiunea 3: Sustinerea implementarii de aplicatii de E- Learning Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. februarie 2011 Axa prioritara 7. Conferinta de lansare proiect POSDRU ? FEMEI 2010?. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile. Tipurile de plati aferente Masurii 221 sunt urmatoarele. Strategie de dezvoltare Comuna Mircesti.

Fonduri Nerambursabile In Pomicultura

In acesta situatie beneficiarul nu este scutit de plata integrala a sumelor primite ca finantare nerambursabila pana la data rezilierii. silviculturii – data lansare estimativa. Fondurile totale accesari fonduri nerambursabile alocate Masurii 125 prin FEADR sunt de 483. 246. 816 Euro din care suma de 7. 169. 427 Euro cheltuiala publica ( 5. 735. 542 Euro FEADR) reprezinta alocarea financiara fonduri nerambursabile in pomicultura pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economica ( PERE) pentru proiectele care vizeaza noile obiective, din care. De exemplu, reabilitarea retelei feroviare fonduri nerambursabile in pomicultura de baza contine propuneri pentru sute de lucrari de remediere in diverse zone ( urbane sau rurale). Persoanele juridice. Incepand cu iulie 2010 a fost lansata o noua Schema de ajutor de Stat, N578 2009, pentru care au fost depuse 167 de proiecte, in valoare de aproximativ 125, 8 milioane de euro. pentru aceasta Masura, lansata in septembrie 2008, au fost depuse 3. 980 cereri de finantare, fiind contractate pana acum accesari fonduri nerambursabile 1. 290 de proiecte, cu o valoare nerambursabila de aproape 188 de milioane de euro, procesul de contractare fiind in desfasurare. tarile UE ar urma sa se asigure ca, din totalul fondurilor politicii de coeziune a UE de care au beneficiat, un anumit procent minim provine de la FSE. Profesionisti in piata muncii? se incadreaza in Axa Prioritara I ? Pot fi luate masuri la nivel european pentru limitarea acestora. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Autoritatile administratiei publice locale o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis 1528 2006, in care acesta trebuie sa solicite si eliberarea Anexei mentionate anterior. Ca stat membru al UE, Romania beneficiaza de fonduri pentru modernizarea administratiei si institutiilor publice, pentru reabilitarea drumurilor, restaurarea monumentelor fonduri nerambursabile pentru apicultura istorice sau constructia unor obiective turistice. R. 15 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Fondul European pentru Pescuit contribuie sub mai multe aspecte la implementarea Politicii Comune de Pescuit in Rom? nia si a unei strategii specifice, care a fost dezvoltata pornind de la strategia propusa in Planul National Strategic. 3) pe teren intentionez sa dezvolt o livada, in principal prun, dar si ceva par si visin. 2- 4 membrii experti independenti. In acest context, sunt avute in vedere actiuni orizontale care vizeaza capacitatea administrativa a tuturor programelor operationale si actiuni specifice pentru POAT, PO IM si PO Competitivitate.

Fonduri Europene Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Va recomand infiintarea unui pompe p- ana in panza freatica fonduri nerambursabile pentru apicultura care e mult mai aproape de suprafata apei. AXA PRIORITARA 3 ? Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate. pana la. 8 din Ordonanta Guvernului nr. Beneficiarii contracteaza bunuri, lucrari si servicii pentru implementarea proiectelor lor. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale. Sectorul de crestere a animalelor. Oradea. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR). Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale. stabilirea mecanismelor pentru eliminarea obstacolelor administrative si legislative care impiedica implementarea fara probleme si la timp a proiectelor. In vederea Inaintarii cererilor de plata catre CE, certifica declaratiile de cheltuieli. investitiile In infrastructura vor Imbunatati calitatea retelelor rutiere si feroviare, precum si a navigatiei pe Dunare ( axele prioritare TEN- T nr. taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente ( maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor). Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei fonduri europene pentru dezvoltarea resurselor umane cu indicii de ariditate pe localitati. posibilitatea de a termina studiile gimnaziale pentru persoanele trecute de varsta adecvata. 1. 4. 3. b) se incadreaza in categoria microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 8. sprijin pentru masuri specifice de promovare a egalitatii intre barbati si femei si de combatere a discriminarii. infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi. Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul masurii 121 ? Instalarea tinerilor fermieri?. Prin PNDR 2007 ? 2013, sunt finantate investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor, astfel. din cadrul PNDR. Ma gandesc la o cisterna de ingropat in pamant. Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente accesare fonduri nerambursabile 2010 financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . Acest Catalog se actualizeaza anual de autoritatile competente si este posibil ca soiul mentionat sa fie introdus in viitor. 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22. 287/ 2008 al ministrului dezvoltarii lucrarilor publice si locuintelor privind aprobarea achemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operational Regional
? CCT- CEE este coordonat in parteneriat de Ministerul Economiei, Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Ministerul Fondurilor Europene si are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. 4. 10. Ce cuprinde un proiect de finantare. iv) pasari. Numai proiectele din sectorul vegetal de la prioritatile i, ii si iv, care au investitii in fonduri europene pentru dezvoltarea resurselor umane sisteme de irigatii de minim contabilitatea fondurilor nerambursabile 20% din. Constructie parteneriate public- private
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Sub- masura 431- 2. Extinderea unui amplasament existent pentru cresterea capacitatii de productie.

Fonduri Europene Nerambursabile Pensiune

Unii sunt bine intentionati, dar nu au banii necesari. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Autoritatile administratiei publice locale o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis 1528 2006, in care acesta trebuie sa solicite si eliberarea Anexei mentionate anterior. b. dezvoltare Centru, Nord- Vest, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. Linia de finantare prentru masura 121 urmeaza a fi deschisa fonduri agricole nerambursabile in accesare fonduri nerambursabile perioada 1 aprilie- 29 aprilie 2011, vezi mai multe detalii aici Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. din perspectiva solutiilor inovative ale Managementului Cunoasterii ( KM). sprijin pentru masuri specifice de promovare a egalitatii intre barbati si femei si de combatere a discriminarii. 36, litera a, punctele i, ii  i iii). asociatii. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 fonduri europene nerambursabile pensiune inclusiv. ii) porcine, din care. Cresterea volumului productiei fonduri europene nerambursabile pensiune destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenta sa devina viabile economic. Fonduri europene pentru o fabrica de condimente. Regiunile Centru, fonduri nerambursabile pentru apicultura Nord – Vest, Vest si Sud Est ? 120 milioane lei. A doua sansa in educatie ( strategice). achizitionarea de tehnologii noi si know- how. imbunataNirea eficienNei utilizarii i depozitarii ingraamintelor cu azotat”, ? instalaNii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole i in cadrul proceselor de prelucrare i comercializare”. pentru a asigura indeplinirea obiectivului specificat mai sus constau in. Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi la data semnarii contractului de finantare echivalentul in lei a 1 milion de euro. altele decat zona montana. In baza programelor operationale respective, termenul este fixat la sfarsitul celui de- al treilea an ( n+ 3) In perioada 2007- 2010 pentru urmatoarele tari: Bulgaria, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Slovenia, Slovacia si Ungaria. Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale . silviculturii – data lansare estimativa: 2- 31 mai 2011. Se considera vreun coeficient UDE daca as fora si eu sa spunem la 250 m adancime? Adaptabilitate si flexibilitate ( granturi). Diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune. 14. In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. Termen limita. Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local si regional si la dezvoltarea patrimoniului natural si cultural In vederea sprijinirii turismului si dezvoltarii mediului urban.